Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Повик за прибирање на понуди за набавка на материјали и алатки за изработка на накит

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ), согласно воспоставените Правилник и процедури за набавки, објавува:

 

П О В И К   З А   П Р И Б И Р А Њ Е   Н А   П О Н У Д И

за набавка на материјали и алатки за изработка на накит во рамки на активностите за поттикнување на вештините и знаењето на жените и развој на линија на накит за ПОГОН

 

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ е граѓанска организација, основана во 1994 година. Работиме на локално, национално и во регионот на Централна и Југоисточна Европа во соработка со партнерски граѓански организации работиме на подобрување на имплементацијата на социјалните и економски права на ранливите групи на граѓани, преку нивно зајакнување, мобилизирање и вклучување во планирањето, спроведувањето и оценувањето на јавните политики и услуги; обезбедување на еднаков пристап до правда и унапредување на фискалната транспарентност на институциите во областа на социјални и економски права. Овие три стратегиски приоритети ги одразуваат нашите верувања дека социјалните и економските права треба да бидат највисок приоритет на државата и дека нивното спроведување треба да се темели на интересите и потребите на граѓаните, според принципот за распределба на максимални расположливи ресурси, прогресивно остварување на правата и недискриминација.

Повеќе...

Повик за ангажирање на два обучувачи за спроведување на обуки за здравствени работници

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ објавува јавен повик за ангажирање на 2 (два) обучувачи за спроведување на 3 (три) КМЕ обуки за обучувачи наменети за здравствени работници. Обуките се спроведуваат за потребите на програмата на United States Agency for International Development (“USAID”) MOMENTUM Routine Immunization Transformation and Equity Project (M-RITE). Обуките ќе се спроведат во Прилеп, Куманово и Струмица, односно по една обука во секое од овие населени места, при што на секоја обука е предвидено да учествуваат 14 здравствени работници од горенадевените региони.

Главна цел на програмата е да се унапреди достапноста, еднаквоста, правичноста и спроведувањето  на безбедна и ефективна вакцинација против КОВИД-19, преку зголемување на побарувањето и зголемување на опфатот на приоритетните групи од населението со вакцинација против КОВИД-19 во Република Северна Македонија.

Повеќе...

Работилници за изработка на накит

На 25 и 26 мај, 2023 година, одржавме уште две работилници за изработка на накит од епоксидна смола во кои се склучија најмалку 5 жени кои користеле услуги во Центарот за правна помош на ЕСЕ. Овие работилници претставуваат продолжување на процесот на создавање на нова линија на накит за ПОГОН кој започна во април за време на Социјалниот камп “ПОГОН” во Крушево и продолжи на 18 и 19 мај.

За време на работилниците, жените работеа на изработка на финални продукти на накит од епоксидна смола.

Повеќе...

Почеток на процесот на создавање на накит „POGON”

На 18 и 19 мај, 2023 година, одржавме две работилници за изработка на накит од епоксидна смола во кои се склучија најмалку 5 жени кои користеле услуги во Центарот за правна помош на ЕСЕ. Овие работилници претставуваат продолжување на порцесот на создавање на нова линија на накит за ПОГОН кој започна во април за време на Социјалниот камп “ПОГОН” во Крушево.

За време на работилниците, жените имаа можност да се запознаат со техниката за изработка на накит од епоксидна смола, и да започнат со моделирање/изработка на веќе договорениот дизајн на производи.

Повеќе...

Петиција „Ромите и граѓаните бараат функционална Поликлиника во Шуто Оризари“!

Преку петицијата граѓаните бараат во Поликлиниката во Шуто Оризари да бидат обезбедени:

- Пункт за итна медицинска помош.

- Дополнителни две ординации со матични лекари.

-Специјалистичко-консултативна здравствена заштита од најмалку четири специјалности: интерна медицина, дерматовенерологија, неврологија и ортопедија.

- Радиодијагностичка дејност (Рентген дијагностика).

- Зголемен број на патронажни сестри.

- Опремување на Дежурната служба

Ве повикуваме да ги подржите барањата со што ќе придонесете кон поквалитетна здравствена заштита на населението во Шуто Оризари, преку потпишување на електронската петиција на следниот линк https://chng.it/LPpyWwHKcY

Повеќе...

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар