Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Ги подобруваме капацитетите на полиција за постапување во случаите на семејно насилство

Во периодот 29 и 30ти ноември 2023 година ЕСЕ организираше втората последователна обука за полициските инспектори и униформирани полициски службеници со цел јакнење на нивните знаења и вештини за постапување во предметите на семејно насилство. Обуката беше испорачана од страна на практичари со долгогодишно искуство во градењето на системот на заштита и институционалниот одговор кон семејното насилство,  Цена Чаловска поранешна советничка за превенција во МВР и Стојан Михов поранешен кривичен судија од основен суд. На обуката присуствуваа 20 претставници на униформираната полиција и полициските инспектори од 7 Сектори за внатрешни работи (СВР): Битола, Тетово, Куманово, Охрид, Струмица, Штип и Велес. Интерактивноста беше еден од најзначајните аспекти од обуката, односно дискусијата и размена на искуства помеѓу полициските службеници кои ги образложија предизвиците со кои се соочуваат во одделни аспекти од постапување во случаите на семејно насилство, како и  практичните совети од обучувачите за надминување на овие предизвици.

Фокусот беше ставен на начинот на спроведување на надлежностите на полицијата по пријавување на семејното насилство, односно комуникација со жртвата, спроведувањето на проценката на ризик и преземање на мерки за заштита на жените и нивните блиски, вклучително и спроведувањето на итната и привремените мерки за заштита. Посебно внимание беше посветено и на постапувањето на полицијата во рамките на кривичната постапка, односно препознавањето на одделните кривични дела кои се поврзани со психолошкото насилство, обезбедувањето на доказите и соодветното класифицирање на случаите како кривични дела со цел намалување на бројот на поплаки како резултат на семејно насилство. Полициските инспектори и униформираните полициски службеници работеа на практични студии на случаи во врска со психолошко и сексуално насилство за примена на стекнатите знаења и вештини. Евалуацијата на обуката покажа дека полициските службеници се во голема мера задоволни од содржината, постигнатите резултати и ангажманот на обучувачите, како и дека обуката ридонела за зголемување на нивните знаења и вештини за постапување во случаите на семејно насилство.

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар