Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Преку процесот на Партнерство за отворена власт (ПОВ) застапуваме за зголемување на превенцијата на семејното насилство

На 01ви декември 2023 година како ко-кооординатор на работната група за пристап до правда во рамките на процесот на подготовка на НАП за Партнерство за отворена власт (ПОВ)  2024-2026 година, ЕСЕ организираше работна средба за разгледување и доработување на подготвените нацрт заложби.  На средбата присуствуваа назначените претставници на Министерството за внатрешни работи (МВР), Министерството за правда (МП) и граѓанските организации Македонското здружение на млади правници (МЗМП) и ХОПС. Пред организирањето на средбата, во периодот од август до октомври претставниците на ГОи подготвија три нацрт заложби насочени кон подобрување на пристапот до правда за ранливите групи на граѓани, кои беа доставени до надлежните министерства пред организирањето на настанот. Две од заложбите подготвени на иницијатива на МЗМП, на кои се приклучи и ХОПС, се однесуваа на олеснување на постапката за издавање на документ за лична идентификација и олеснување на постапката за пријавување на живеалиште за ранливите групи на граѓани.

Заложбата која беше подготвена од ЕСЕ се однесува на зголемување на превенцијата на семејното насилство, преку едукација на практичарите од институциите и правосудството, како и спроведување на национална кампања за подобрување на разбирањето во јавноста за природата на семејното насилство и законските механизми за заштита. По презентирањето на нацрт заложбите, претставниците на надлежните министерства дадоа свои коментари и сугестии во однос на нивното финализирање. Воедно, претставниците на МВР ги информираа членовите на работната група за измените и дополнувањата на Законот за лични карти кои треба да придонесат за подобрување на постапката за пријавување на живеалиште и издавање на лична карта за ранливите групи на граѓани. Договорено е заложбите дополнително да се разгледаат на ниво на министерствата и да се финализираат пред усвојувањето на НАП за ПОВ 2024-2026 на почеток на 2024 година.

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар