Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Соработуваме со практичарите од институциите, правосудството и граѓанските организации на локално ниво за подобрување на граѓанско правната заштита од семејно насилство и пристапот до примарна здравствена заштита

На 30ти јуни 2023 година ЕСЕ во соработка со советникот за човекови права на постојаниот координатор на ОН, Татјана Темелкоска, организиравме форум за практичари од институциите, правосудството и граѓанските организации од општина Куманово, со цел дискутирање на можностите за подобрување на состојбите во две приоритетни области од нашата работа: пристап до правда за жените кои претрпеле семејно насилство и пристап до примарна здравствена заштита за жените и другите ранливи групи на граѓани. На форумот учествуваа претставници на Министерството за правда, Основен суд, Центарот за социјална работа, здравствени установи и граѓански организации од општина Куманово. Наодите добиени од практичарите во однос на предизвиците со кои се соочуваат, како и  можностите за решавање на специфичните потреби на жените во овие приоритетни области ќе бидат исто така искористени за дополнување на наодите (искуството) на ранливите групи на жени  во рамките на писмениот поднесок (Извештај во сенка) кон Универзалниот Периодичен Преглед (УПР) на Обединетите Нации, кој ЕСЕ планира да го поднесе во месец септември. Со ваквиот пристап го зголемуваме притисокот врз државата за преземање на суштински мерки за подобрување на граѓанските судски постапки за заштита од семејно насилство и решавање на поврзаните правни проблеми (привремени мерки за заштита, развод на брак, старателство, издршка за децата, надомест на штета и др.), како и надминување на бариерите во пристапот до примарна здравствена заштита за жените, децата, Ромите и населението од руралните средини.

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар