Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Средба на работна група со претставници од Советот за ПОВ која треба да го финализира нацрт Финалниот извештај за спроведувањето на АП за ПОВ 2021 – 2023 година

На 07 март, 2024 година се одржа средба на работната група со претставници од Советот за ПОВ која беше формурана на десетата седница на Советот на предлог на ЕСЕ и останати ГО, а која имаше за задача да ги сумира  добиените коментари и сугестии по нацрт Финалниот извештај од претставниците од граѓанските организации - членови на работните групи на ПОВ 2021-2023 година. На средбата на работната група се водеше дискусија за сите добиени коментари и сугестии поединечно и начинот на кој тие ќе се вклучат во финалниот текст на извештајот за само-оценка.

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар