Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Одржана осмата седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година

На 19 декември, 2023 година ЕСЕ учествуваше на осмата седница на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2021-2023 година. На седницата активно учество земаа 9 членови и 2 заменици членови на Советот (претставници на органите на државната власт и граѓанските организации).

По усвојувањето на предлог-дневниот ред, беше презентиран Нацрт Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година. Координаторите на работните групи Герман Филков, Дарко Антиќ и Марија Саздевски пред членовите на Советот за ПОВ ги преставија нацрт заложбите подготвени во процесот на ко-креирање. Во оваа фаза на подготовка на акцискиот план беа подготвени вкупно 18 заложби кои се однесуваат на партиципативно донесување на одлуки и граѓанско учество, борбата против корупцијата, правното зајакнување и пристапот до правда, развојот и користење на дигитални технологии и унапредување на активностите за климатските промени.

Членовите на Советот за ПОВ имаа можност врз основа на претходно утврдена постапка и согласно Критериуми за оценување на релевантноста и поврзаноста на заложбите од процесот на  ко-креирање на акциски план за Партнерство за отворена власт со начелата на Партнерство за отворена власт да дадат своја оценка поединечно за секоја заложба.

На седницата беше одлучено нацрт Националниот акциски план за Партнерство за отворена власт 2024-2026 година да биде јавно објавен на веб страницата на Министерството за информатичко општество и администрација, порталот за ПОВ и ЕНЕР, се со цел да се даде можност пошироката јавност да се информира и да даде свој придонес во вид на мислење и коментари.

Повеќе информации за седницата можете да добиете на следниот линк: https://ovp.gov.mk/одржана-осма-седница-на-советот-за-коо/

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар