Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Прва средба на Групата за родова еднаквост и права на жените на Глобалната мрежа за правно зајакнување НАМАТИ

ЕСЕ е членка на глобалната мрежа за правно зајакнување НАМАТИ (повеќе за мрежата ве молиме видете на https://namati.org ).  Имајќи предвид дека правното зајакнување може да има важна улога во унапредување на правата на жените, во рамките на мрежата се формираше група на организации што работи на прашањето на родовата еднаквост и правата на жените. Оваа група составена од 17 организации се состана во март 2023 година (27-31 март) во Кампала, Уганда со цел да ја утврди стратегијата на мрежата по однос на ова прашање. Средбата беше организирана од страна на ФИДА, Уганда, членка на мрежата и НАМАТИ.

За оваа цел мрежата, односно членките на мрежата организираа средби за консултации во неколку региони глобално.  ЕСЕ организираше средба на граѓански организации од нашата земја и повеќе индивидуални интервјуа со претставници на ГО од регионот на Централна и Источна Европа, односно од Романија, Грција, Албанија, Бугарија и Косово.

На оваа средба се дискутираше за приоритетите на кои работата ГО во глобалната мрежа за правно зајакнување, односно кои се приоритетните прашања за родовата еднаквост и правата на жените во кој сметате дека правното зајакнување има централна улога. Исто така, се дискутираше и за прашањата за унапредување на капацитетите на членките на мрежата како и за можностите за заедничко застапување.На средбата беше презентирана работата на повеќе организации како што е родово-базираното насилство, правото на сопственост и влијанието на еколошките ризици врз животната средина, работничките права и искуството во однос на застапување, мерење на влијанието на интервенциите што ги преземаат граѓанските организации, и јакнење на моќта на членовите на заедницата. Во рамките на средбата беше спроведена посета во една од заедниците на предградието на Кампала во кое работи ФИДА, Уганда на обезбедување на помош и поддршка на локалната заедница од волонтерите на заедницата што обезбедуваат параправна помош.

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар