Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Јавна Дебата - Како до унапредување на пристапот до примарна здравствена заштита за ромското и руралното население во Република Северна Македонија

На ден 14.12.2022 година Здружение ЕСЕ одржа јавна дебата насловена „ Како до унапредување на пристапот до примарна здравствена заштита за ромското и руралното население во Р. Северна Македонија“.

На јавната дебата од страна на Здружение ЕСЕ беа презентирани наодите од спроведеното истражување во ромските и руралните средини кое ЕСЕ го спроведе во тек на 2022 година. Наодите се однесуваа на бариерите со кои се соочуваат граѓаните од руралните средини и граѓаните од ромските средини во пристапот до здравствени услуги од матичен лекар. При тоа беа презентирани наодите кои се однесуваат на опфатот, користењето на услугите и квалитетот на добиените услуги во примарната здравствена заштита. Наодите се однесуваат на следните здавствени услуги: матични лекари,  пристап до лекови, Итна медицинска помош, лабораториски услуги, рендген снимања. На јавната дебата беа презентирани клучните наоди кои влијаат негативно врз пристапот до примарната здравствена заштита за граѓаните од ромските средини и граѓаните во руралните средини, вклучувајќи ги: оддалеченоста од услугите, финансиските бариери, незадоволената потреба за здравствена заштита и останати аспекти кои можат да имаат негативно влијание врз здравјето на населението од овие ранливи групи.

По презентацијата на наодите беше отворена јавна дебата на која присутните учесници имаа можност да дадат свои видувања по однос на утврдените состојби, како и предлози и мислења по однос на унапредувањето на состојбите.

На јавната дебата учествуваа претставници од Министерството за здравство, од Медицинскиот факултет во Скопје, од Здравствен Дом – Свети Николе, претставници од меѓународни организации, како и претставници од граѓански организации кои работат во ромски и рурални средини.

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар