Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Јавна Дебата - Како до унапредување на здравствената заштита за женското репродуктивно здравје и здравствената заштита на мајките и децата од ромските и руралните заедници

На ден 13.12.2022 година Здружение ЕСЕ одржа јавна дебата насловена „Како до унапредување на здравствената заштита за женското репродуктивно здравје и здравствената заштита на мајките и децата од ромските и руралните заедници“.

На јавната дебата од страна на Здружение ЕСЕ беа презентирани наодите од спроведеното истражување во ромските и руралните средини кое ЕСЕ го спроведе во тек на 2022 година. Наодите се однесуваа на бариерите со кои се соочуваат жените од руралните средини и жените Ромки во пристапот до здравствена заштита за репродуктивното здравје, со посебен фокус на гинеколошката здравствена заштита на примарно ниво и опфат на жените со програмата за скрининг на рак на грлото на матката и програмата за скрининг на дојка. Исто така беа презентирани наодите по однос на бариерите со кои се соочуваат мајките и децата од руралните средини и жените Ромки во однос на пристапот до здравствената заштита поврзана со бременоста, породувањето, педијатриската здравствена заштита на примарно ниво за доенчиња и деца до 15 годишна возраст, како и здравствената заштита на жените по породувањето. Воедно беа истакнати клучните потреби за унапредување на состојбите кои произлегоа од учесниците во истражувањето, односно населението од ромските и руралните средини.

По презентацијата на наодите беше отворена јавна дебата на која присутните учесници имаа можност да дадат свои видувања по однос на утврдените состојби, како и предлози и мислења по однос на унапредувањето на состојбите.

На јавната дебата учествуваа претставници од Министерството за здравство, од Медицинскиот факултет во Скопје, од Здравствен Дом – Свети Николе, како и претставници од граѓански организации кои работат во ромски и рурални средини.

Пред почетокот на јавната дебата беше одржана и конференција за печат, на која Здружение ЕСЕ ги запозна меидумите и јавноста со наодите од истражувањето.

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар