Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Фокус групи за проценка на потребите на Ромите и руралното население во однос на пристапот до примарна здравствена заштита

Во периодот октомври – ноември 2022 година продолжи со спроведување на фокус групи со цел проценка на потребите на ромското и руралното население во однос на пристапот до примарна здравствена заштита. При тоа на 19.10. 2022 година беше спроведена фокус група со рурално население во општина Кривогаштани, на 27.10.2022 година беше спроведена фокус група со ромско население во општина Шуто Оризари, на 08.11.2022 година беше спроведена фокус група со ромско население во општина Куманово, и на 10.11. 2022 година беше спроведена фокус група со рурално население во општина Свети Николе. На фокус групите граѓаните ги искажаа своите мислења по однос на услугите кои ги добиваат во примарната здравствена заштита, говореа за проблемите со кои се соочуваат во пристапот до примарна здравствена заштита, а воедно ги искажаа своите мислења и потреби по однос на тоа што треба да се превземе за да се унапреди нивниот пристап до примарна здравствена заштита. Може да се заклучи дека во секое населено место граѓаните се соочуваат со специфични проблеми и потреби по однос на пристапот до примарната здравствена заштита.  Наодите од фокус групите ќе бидат искористени за подготовка на анализа, како и конкретни барања за унапредување на пристапот на Ромите и жителите од руралните средини до примарна здравствена заштита. 

Фокус групите беа спроведени во соработка со партнерската ромска организација ИРИЗ од Шуто Оризари, како и со граѓански активисти од локалните граѓански организации и тоа Станица ПЕТ од Прилеп, Мајка од Куманово и ГИЖ од Свети Николе.

Активноста е дел од годишната програма за работа на Здружение ЕСЕ и е финансиски поддржана од Европската Унија.

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар