Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Фокус група за проценка на факторите кои влијаат врз менталното здравје и добросостојбата на руралното население

На 10.11.2022 година Здружение ЕСЕ, спроведе фокус група со жители на руралните населени места кои потпаѓаат под општината Свети Николе. На фокус групата беше дискутирано кои се фактори влијаат негативно врз менталното здравје на населението, на кој начин населението од руралните средини се справува во ситуации кога се соочува со проблеми поврзани со менталното здравје, како и по однос на тоа дали постојат одредени структури или мрежи кои обезбедуваат поддршка за унапредување на менталното здравје на руралното население во општина Свети Николе. Наодите од фокус групата ќе послужат за подготовка на извештај од истражување, како и за подготовка на локални планови за унапредување на менталното здравје на населението. Фокус групата беше спроведена во соработка со граѓански активистки од локалната организација ГИЖ Свети Николе

Активноста е дел од годишната програма за работа на Здружение ЕСЕ и е финансиски поддржана од Европската Унија.

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар