Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Фокус група за проценка на потребите на Ромите во пристапот до примарна здравствена заштита

Здружение ЕСЕ во соработка со партнерската ромска организација НВО КХАМ од Делчево на 20 септември 2022 година спроведоа дискусија во фокус група за проценка на потребите на ромското население од Делчево во однос на пристапот до примарна здравствена заштита. На фокус групата Ромите ги образложија проблемите со кои се соочуваат во однос на пристапот до здравствена заштита, како и нивните потреби со цел унапредување на здравствената заштита во општината во  која што живеат. Наодите од фокус групата ќе бидат искористени за подготовка на анализа, како и конкретни барања за унапредување на пристапот на Ромите до примарна здравствена заштита. На фокус групата учествуваа 14 лица, а истата беше спроведена во просториите на НВО КХАМ Делчево.

Активноста е дел од годишната програма за работа на Здружение ЕСЕ и е финансиски поддржана од Европската Унија.

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар