Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Обука за спроведување на истражување за проценка на факторите кои имаат влијание врз менталното здравје на Ромите и руралното население

Здружение ЕСЕ на 07 септември организираше и спроведе обука за спроведување на истражување за проценка на факторите кои имаат влијание врз менталното здравје на Ромите и руралното население. Обуката беше спроведена од страна на меѓународните консултанти од Универзитетот во Севилја, Шпанија. На обуката на учесниците првично им беше презентирана дефиниција на пристапот базиран на права за унапредување на менталното здравје, како и целите на истражувањето кои се базираат на овој пристап.  Потоа учесниците беа запознаени со методите и начинот на обработка на податоците од претходно спроведените фокус групи за проценка на факторите кои имаат влијание врз менталното здравје, како и со првичните наоди од фокус групите. Учесниците се запознаа и со специфичните цели на истражувањето, како и со начинот на кој истите се утврдени. Учесниците беа запознаени со процесот на развој на истражувањето. Потоа на учесниците длабинско им беше презентирано севкупното истражување презентирање на истртажувањето. Учесниците беа запознаени и со пристапот и користење на алатката Photo Voice, која исто така ќе се спроведе во рамки на ова истражување. На крај на учесниците им беа претставени и прашалници според кои ќе се спроведува истражувањето и тоа три вида на прашалници: прашалник за анкетирање на лица на раководни позиции од јавни установи, прашалник за анкетирање на лица кои даваат услуги во рамки на јавни установи и прашалник за заедниците, односно лица од ромските и руралните заедници. На крајот од обуката имаше отворена дискусија во која учесниците имаа можност да ги искажат своите мислења за прашалниците и да дадат предлози за нивно унапредување. На обуката учествуваа 25 учесници, активисти во заедницата и претставници од локални граѓански организации од Шуто Оризари, Прилеп, Куманово, Делчево, Пехчево, Виница и Свети Николе.

Активноста е финансиски поддржана од Европската Унија.

 

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар