Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Дискусија во фокус група за еколошките ризици врз здравјето на Ромите во Општина Прилеп

На 18 август 2022 година се одржа дискусија во фокус група на која присуствуваа 17 учесници. Дел од фокус групата беа жители на населените места Тризла 1 и 2; претставници на две граѓански организации; претставници на секторите за животна средина, комунални дејности и локален економски развој во општина Прилеп; и претставници на партнерската организација Станица Пет од Прилеп. Дискусијата беше фацилитирана од Ивана Петкановска експерт во областа на екологија и животна средина, ЕСЕ и ТИМ Институт. За време на дискусијата учесниците дискутираа за повеќе потенцијални ризици од промените во животната средина на кои значително се изложени Ромите, и тоа: излевање на фекален отпад во одредени наурбанизирани делови на Тризла 2, немање на питка вода во домовите и довод на вода за домашна употреба, населеност на заштитени подрачја за кои нема можност за урбанизација, немање на детален урбанистички план за ова населено место, диви депонии, недостаток на атмосферска канализација, итн. Резултатите од оваа фокус група ќе бидат презентирани во една поопсежна студија која ЕСЕ ќе ја промовира кон крајот на 2022 година.

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар