Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Дискусија во фокус група за еколошките ризици врз здравјето на Ромите во општина Шуто Оризари

На 11 август 2022 година се одржа дискусија во фокус група на која присуствуваа 16 учесници од Скопје, Општина Шуто Оризари. Дел од фокус групата беа жители на населените места Хангарни Бараки и Нов Живот; претставник на една граѓанска организација (иницијатива на жените на општина Шуто Оризари); претставник на секторот за животна средина и комунални дејности во општина Шуто Оризари; претставници на секторот животна средина од градот Скопје и претставници на партнерската организација Романо Чачипе од Шуто Оризари. Дискусијата беше фацилитирана од Ивана Петкановска експерт во областа на екологија и животна средина, ЕСЕ и ТИМ Институт. За време на дискусијата учесниците дискутираа за повеќе потенцијални ризици од промените во животната средина на кои значително се изложени Ромите, и тоа: диви депонии, недостаток на атмосферска канализација, горење на отпад и други материјали, немање на детален урбанистички план, работа со отпад, стар и дотрајан јавен превоз, итн. Резултатите од оваа фокус група ќе бидат презентирани во една поопсежна студија која ЕСЕ ќе ја промовира кон крајот на 2022 година.

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар