Здружение ЕСЕ

ЕСЕ

   Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените.

 

 

 

 

 

 

 

Дискусија во фокус група за еколошките ризици врз здравјето на Ромите во Куманово

На 10 август 2022 година се одржа дискусија во фокус група на која присуствуваа повеќе од 14 учесници од Куманово. Дел од фокус групата беа жители на населените места Бавчи, Средорек и Бараки; претставници на две граѓански организации ДРОМ и НРЦ; две претставнички на општа болница Куманово; претставничка на Центарот за јавно здравје Куманово; претставник на секторот за животна средина во општина Куманово; и претставници на партнерската организација Мајка од Куманово. Дискусијата беше фацилитирана од Ивана Петкановска експерт во областа на екологија и животна средина, ЕСЕ и ТИМ Институт. За време на дискусијата учесниците дискутираа за повеќе потенцијални ризици од промените во животната средина на кои значително се изложени Ромите, и тоа: диви депонии, загадување на води со отпад, површински води од канализација, немање на урбанистички план за населените места каде живеат Ромите, условите во кои Ромите живеат (влага, мувла, пренаселеност, итн.), и многу други аспекти. Резултатите од оваа фокус група ќе бидат презентирани во една поопсежна студија која ЕСЕ ќе ја промовира кон крајот на 2022 година.

 

 

COPASAH Europe

Семејно насилство

Човекови права во здравствена заштита

Фискална Транспарентност 

Центар за правна помош

Здравствен информативен центар